= strlen($str)) return $s; // end of string if ($str{$l}==' ' || $str{$l-1}==' ') return trim($s); // end of word // find the previous space ' ' while ($s{$l-1}!=' ') { if ($l<=0) return ''; // to the first of string $s = substr($str, 0, $l-1); $l = strlen($s); } return trim($s); } } ?> Nhà tôi .com xin chào các bạn

Đối tác khách hàng

Tìm kiếm

Liên kết trang